HomeJaarlagen3 vwo-topOvergangsbeleid
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Overgangsbeleid

De overgang van 3v-top naar de vierde is belangrijk. Dan valt de definitieve beslissing over het profiel. Wat zijn de  overgangsregels voor 3v-top?

Overgangsregels

Het Jordan wil leerlingen waar mogelijk laten doorstromen naar het volgende leerjaar. Doorstromen kan echter niet altijd. Daarom zijn er regels voor de overgang.

Pensumstand

Wat de pensumstand betreft, gelden de volgende regels:

  • leerlingen met een gemiddelde pensumstand van minder dan 53 punten worden sowieso niet bevorderd;
  • leerlingen die bij een of meer vakken minder dan 40 punten hebben gehaald, worden sowieso niet bevorderd;
  • leerlingen met een gemiddelde pensumstand van 53 punten of meer worden in bespreking genomen.

Per vak zijn 60 punten te halen en alle vakken tellen even zwaar mee in de gemiddelde pensumstand. Een leerling die gemiddeld minder dan 53 punten heeft, mist meer dan 10%. Over zo’n leerling wordt niet vergaderd, omdat bij voorbaat vaststaat dat die leerling niet over kan. Datzelfde geldt voor de leerling die minder dan 40 punten heeft bij een of meer vakken (een grote achterstand bij een enkel vak kan dus bevordering kosten). Over een leerling die de 53-puntengrens wel heeft gehaald, wordt in elk geval vergaderd.

Beoordelingen

Voor de overgang van 3v-top naar 4vwo geldt, wat beoordelingen betreft,  de volgende regel: de leerling geeft er blijk van het vwo-niveau aan te kunnen.

Van vwo-niveau is in elk geval sprake als de leerling aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • binnen het gekozen profiel is er geen onvoldoende of zwak voor inzicht en minstens twee maal een ruim voldoende;
  • buiten het profiel is er maximaal twee maal een zwak voor inzicht, waarvan hooguit een bij een kernvak (Nederlands, Engels, wiskunde).

Laatste woord

Het Jordan geeft leerlingen zo veel mogelijk ruimte in de invulling van profiel en vakkenpakket.  Maar de overgangsvergadering kan zo nodig wel een bepaald vakkenpakket of profiel verbieden. Van die mogelijkheid maakt de overgangsvergadering overigens weinig gebruik, eigenlijk alleen als de leerling geen reële kans op succes lijkt te hebben. Het verbieden van een vakkenpakket/profiel kan alleen als de meerderheid van de overgangsvergadering voor stemt.

Afrondingsvakken

Het afronden van de vakken die je laat vallen, kan lastig zijn. Daarom hebben sommige vakken een speciaal ‘afrondingsprogramma’. De afrondingsprogramma’s zijn te vinden in het pensumboekje.

Bijzondere gevallen

Voor leerlingen met bijzondere problemen (bijvoorbeeld langdurige ziekte) kan een uitzondering worden gemaakt. De vergadering kan besluiten dat de overgangsregels voor pensumstand niet gelden voor zo’n leerling. Als een ouder of mentor ziet aankomen dat een leerling vanwege bijzondere omstandigheden de gemiddelde pensumstand van 53 punten niet haalt of de grens van 40 punten per vak, dan kan die leerling als ‘bijzonder geval’ worden aangemeld bij de coördinator. Dat moet minstens drie dagen voor de overgangsvergadering gebeuren.

Wat als een leerling niet aan de overgangsregels voldoet?

Plaatsing in een v-topklas geeft niet automatisch recht op een plaats in de bovenbouw van het vwo. Het kan namelijk gebeuren dat  een 3v-topleerling niet aan de overgangsregels voldoet. In dat geval zijn er een paar mogelijkheden. Als een leerling niet over kan naar 4vwo, kijken we of bevordering naar 4havo wel mogelijk is. Voor bijzondere gevallen is doubleren in de derde ook een mogelijkheid. Als noch doubleren noch plaatsing in 4havo een optie is, kan de leerling niet op het Jordan blijven. Een andere school zoeken is niet niets. Daarom waarschuwt het Jordan hier tijdig voor.

Plan van aanpak

Dreigt een leerling niet over te kunnen, dan nemen we maatregelen. De coördinator schrijft in zo’n geval een zogenaamde C-brief om de ouders te waarschuwen. Vervolgens stelt de mentor, samen met de ouders, een plan van aanpak op. Dat plan van aanpak bevat concrete maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de leerling aan het eind van het jaar wel over kan.

Revisievergadering

Wat als de overgangsvergadering, naar oordeel van de ouders, een verkeerde beslissing heeft genomen? Dan kan om een revisievergadering worden verzocht. Zo’n verzoek moet door de mentor worden gedaan, uiterlijk twee schooldagen nadat de leerling de beslissing van de vergadering heeft gehoord. De coördinator van de jaarlaag beslist vervolgens of de docenten opnieuw over deze leerling vergaderen. De coördinator kan alleen een revisievergadering uitschrijven als er nieuwe informatie is die tot een ander oordeel van de overgangsvergadering zou kunnen leiden.  Wat als de coördinator het verzoek om een revisievergadering afwijst of als ouders het oneens zijn met de uitkomst van de revisievergadering? In dat geval kunnen ouders, binnen twee schooldagen,  een bezwaar indienen bij de rector. Na gesprek met de betrokken medewerkers laat de rector schriftelijk het eindoordeel weten. Dat gebeurt uiterlijk binnen twee weken.