HomeNieuwscoronabeleid Q&A
single.php
template-parts/single-content.php

coronabeleid Q&A

Corona-overleg Schoolleiding, leerlingen (SOS) en ouders (OV)

In deze Corona-tijd is het nog belangrijker dan ooit om contact met elkaar te onderhouden. Er zijn zoveel meningen, waarheden en minstens evenveel emoties rondom het te voeren beleid. De grote uitdaging is: hoe gaan we hier sámen mee om? Kennis van en begrip voor elkaars standpunten blijft de sleutel. Om die reden hebben we besloten om voorlopig wekelijks een kort Corona-overleg te voeren.

Corona-overleg 3 (2 november j.l.) (geplaatst op 5 november)

Afgelopen maandag heeft het derde corona-overleg tussen schoolleiding, leerlingen van het SOS en ouders van het OV-bestuur plaatsgevonden. Vanuit gezamenlijkheid is er aan deze ‘virtuele tafel’ gesproken over onderwerpen rondom het onderwijs in tijden van corona.

Vollenhove

Vanwege het feit dat Jordan leerlingen in té grote groepen het winkelcentrum Vollenhove bezochten, zijn er door de gemeente extra BOA’s ingezet om bekeuringen uit te delen. De schoolleiding is hier-van op de hoogte gesteld door het hoofd van het veiligheidsteam. Aangezien het onwenselijk is om leerlingen ‘binnen’ te houden, maar er tegelijkertijd wel gehoor gegeven dient te worden aan de landelijke maatregelen, is er gekozen voor een melding aan de leerlingen waarin opgeroepen werd tot het in acht nemen van de maatregelen. Jumbo ontmoedigt van hun kant het supermarktbezoek door slechts tien mandjes ter beschikking te stellen; met lange wachtrijen, en de kans om niet naar binnen te kunnen, tot gevolg. Het resultaat? Een veel rustigere vrijdag wat het ‘Vollenhove-bezoek’ betreft. Dat deze maatregelen tot extra frustratie leiden bij sommige leerlingen is begrijpelijk, maar laten we er met elkaar alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug naar normaal te kunnen.

Coronapiek

Hoewel er momenteel een aantal coronaleerlingen thuis zit en er tevens leerlingen zijn die vanwege een coronageval in de directe familie in quarantaine moesten, is er de hoop dat we als school de piek hebben gehad. Daarbij zijn er op het Jordan minder coronagevallen dan menig andere school in onze omgeving; dat is een geruststellende gedachte. Desalniettemin is er de realisatie dat de winter eraan komt en dit gevolgen zal hebben voor de huidige aanpak.

Extra maatregelen

Op het moment van het corona-overleg is de persconferentie nog niet geweest, maar dat er nieuwe en strengere maatregelen zullen worden aangekondigd staat buiten kijf. Wat deze exact zullen zijn is echter nog niet duidelijk en zodoende is het van belang om ook als school alvast goed na te denken over eventuele extra maatregelen en aanpassingen. Beslissingen hieromtrent worden niet lichtzinnig genomen en afgestemd met meerdere partijen binnen (alle geledingen worden hierin meegenomen) en buiten de school, zoals de gemeente en de GGD. Iedere school zoekt een eigen weg, zo ook wij, en de rector is in het nemen van de beslissingen de eindverantwoordelijke. Er zal te allen tijde getracht worden om in de grote lijn de verschillende aspecten op de juiste wijze in te voegen in de besluitvor-ming.

Wat de extra landelijke maatregelen betreft; deze zullen bij het lezen van dit verslag inmiddels bekend zijn. Voor school is het weer opnieuw zoeken naar de balans; geen gemakkelijke opgave. Met de winter en de koudere dagen op komst is de verwachting dat het plan om klassen op te splitsen uitgevoerd zal worden; immers, met ramen en deuren gesloten is er onvoldoende ventilatie. De vraag is wanneer deze aanpassing nodig zal blijken. Het idee is om een verdeling over de dagen te maken, waarbij de dagen worden afgewisseld. In twee weken heeft een leerling zodoende de helft van de lessen op school gehad; de rest wordt via zoom gevolgd.

Inloopweek

Vanwege corona is het incuppen aangepast. Dagelijks zijn er drie roostermomenten. Leerlingen hoeven nu maar één les van tachtig minuten in te cuppen; ze mogen er echter ook drie incuppen. Van oudsher is de inloopweek, zoals het woord zo mooi zegt, bedoeld om achterstanden in te lopen. Het is zodoende goed voor een leerling om hierin verstandige keuzes te maken indien dit nodig blijkt.

Een goede zoomles

Met het oog op de toekomst met mogelijk weer meer zoomlessen, is de bovenbouw bezig met het inventariseren van wat nou precies een zoomles tot een goede les maakt. Het SOS zal ook de onderbouw betrekken om hiermee tot een behulpzaam overzicht van goede ‘zoomskills’ te komen aan de hand waarvan docenten concreet aan de slag kunnen.

 

Corona-overleg 2, 26 oktober 2020 (geplaatst 2 november)

 Leerlingen moeten nu verplicht een mondmasker dragen op de gangen. Hoe gaat dat tot nu toe?

In het begin was het nog een beetje onwennig. Maar inmiddels is het dragen van een mondmasker op school normaal.

Stel dat de regering een volledig lockdown afkondigt. Wat betekent dat dan voor de eindexamen leerlingen en hun schoolexamens?

Laten we hopen dat het niet tot een volledige lockdown komt. En dat we naar school kunnen blijven gaan. Maar als een volledige lockdown noodzakelijk is dan gaan we weer over op zoomlessen. Wat dat gaat betekenen voor de tentamens is moeilijk te zeggen. We onderzoeken de mogelijkheden of dat veilig online kan.

 

Hoe kijk je naar de huidige stand van zaken op het Jordan?

We komen er met het aantal besmettingen gelukkig nog relatief goed vanaf vergeleken met andere scholen, zowel bij leerlingen als bij medewerkers.

We zien wel dat nu veel leerlingen thuis in quarantaine moeten blijven omdat ze bijvoorbeeld een ziek familielid hebben.

De komende periode zal niet makkelijker gaan worden. Ook omdat de dagen kouder en natter gaan worden.

De school is daarom continu zoekende naar alternatieven en oplossingen.

Een van de maatregelen waar we naar kijken is om in halve klassen te gaan werken. Dan volgt om de week de ene helft van de klas de les op school, en de andere helft thuis via zoom.

Halve klassen biedt veel voordelen. De ramen in de klas kunnen dichter, en dat scheelt veel kou. Ook is er aanzienlijk meer ruimte in de klas en op de gangen. Dat komt tegemoet aan de zorgen, wensen en het veiligheidsgevoel van docenten. Voor sommige docenten levert het op school zijn toch veel spanning op.

 

Dat betekent dat we misschien meer lessen via zoom moeten gaan volgen. Wat kunnen we nu al doen om ons op die situatie voor te bereiden?

Een goede vraag! We hebben vorig schooljaar natuurlijk al veel ervaring opgedaan met zoomlessen. En ook de docenten wisselen met elkaar veel ervaringen uit. En met de leerlingen van het SOS hebben we afgesproken dat ze ons helpen om inzicht te krijgen in wanneer een zoomles wordt ervaren als een geslaagde zoomles voor leerlingen. Ik hoop op concrete aanbevelingen.

 

Q&A met de rector (geplaatst 26 oktober 2020)

Bij ouders leven de nodige vragen over het coronabeleid van school. Gewapend met een pakket vragen, aangedragen door de oudervereniging, toog Jordannieuws naar Ingrid, voor een antwoord van de rector.

Veel ouders vinden de coronacommunicatie van school niet zo empathisch. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Ingrid: We communiceren ons een slag in de rondte. Het is belangrijk je te realiseren dat we Jordan Weekly en de nieuwsflitsen gebruiken voor de feitelijke informatie en Jordannieuws meer voor de sfeertekening. In die feitelijke communicatie ben je beperkt in je mogelijkheden. De nieuwsflitsen waarmee we een coronabesmetting melden, zijn in feite berichten van de GGD. Meer kun je daar moeilijk in kwijt. Vanwege privacy mag je geen namen noemen en zonder naam kun je geen richting geven aan je medeleven. Elke besmetting doet veel met je, maar in de berichtgeving kun je daar geen uiting aan geven.

Hoe houdt de school de vinger aan de pols om te kijken wat onder ouders en leerlingen leeft?

Ingrid: Om de communicatielijnen kort te houden heb ik sinds kort elke week op maandag het derde uur een corona-overleg met vertegenwoordigers van het SOS en van de oudervereniging. Leerlingen die helderheid willen over corona,  kunnen die dus via hun SOS-vertegenwoordigers krijgen en ouders via de oudervereniging.

Welke ontwikkelingen in het coronabeleid verwacht je?

Sinds deze week geldt het dringende advies mondkapjes te dragen in alle loopruimtes op school. Heel verheugend om te zien dat zoveel leerlingen dat doen, al blijkt het soms nog wel lastig om dat kapje over mond èn neus te houden. Mijn grootste zorg is dat het ventileren, wat echt nodig is, de temperatuur in school de komende maanden te ver doet dalen. Ik zou me voor kunnen stellen dat leerlingen straks ’s ochtends les krijgen in een koude school en ’s middags zoomles in een warm huis.
Hoe is de taakverdeling tussen GGD en school?
De GGD is in deze onze raadgever. De GGD bepaalt bijvoorbeeld of er contactonderzoek nodig is. Het criterium daarvoor is dat besmetting plaats kan hebben gevonden als je meer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter van elkaar bent geweest. Als een besmetting is geconstateerd, zorgt de school ervoor dat alle mensen die uit het contactonderzoek van de GGD komen, conform protocol worden ingelicht. Oorspronkelijk zou de GGD dat doen, maar die laat dat wegens werkdruk aan ouders over en dat is een taak waar wij ouders in deze situatie niet mee willen belasten. Ons centrale aanspreekpunt voor corona is onze zorgcoördinator Benno Meijer.
Wat kunnen ouders doen als er een besmetting in de klas van hun kind is geconstateerd?
Als dat kind niet naar voren komt uit het contactonderzoek van de GGD, maar wel zorgen heeft over besmetting, neem dan contact met de GGD op. Sowieso is het natuurlijk goed om alert te zijn op coronagerelateerde klachten. Zijn die er, test dan meteen. Veel coronabesmettingen lijken afkomstig uit een andere bron dan school. Dus ik wil ouders oproepen om, in ons aller belang, alert te zijn op besmettingsrisico’s buiten de schoolsituatie.
Waar kunnen ouders terecht met vragen en zorgen?
Het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is in zo’n geval de mentor.
Waarom houdt het Jordan voorlopig vast aan de keuzes?
Tijdens de keuzes wordt genoteerd welke leerlingen aanwezig waren, zodat we in geval van een besmetting kunnen bepalen wie in de buurt van de besmette is geweest. Zo anticiperen we op een mogelijke besmetting. We kunnen natuurlijk elk risico uitbannen door de keuze uit het rooster te halen, maar de keuze is erg belangrijk voor de keuzevrijheid van leerlingen en voor het montessorikarakter van onze school. Dat willen we nog niet opgeven, zover zijn we nog niet. Het betekent overigens wel dat leerlingen niet dichter op elkaar moeten kruipen dan nodig.
Stel dat we weer in lockdown moeten gaan, hoe snel kunnen de zoomlessen dan weer worden hervat?
Docenten en leerlingen die thuis zitten vanwege corona zoomen nu ook al. Mocht er weer een landelijke lockdown komen of een situatie waarin de school geheel of gedeeltelijk moet sluiten, dan kunnen de zoomlessen bijna onmiddellijk worden opgestart. Maar ik hoop van harte dat we niet in die situatie komen.
Krijgen eindexamenleerlingen voorrang als we weer in lockdown moeten?
In zo’n situatie zullen we alle leerlingen op de best mogelijke manier begeleiden, inclusief de examenleerlingen, voor wie zo veel op het spel staat. Vorig jaar hebben we ook alles uit de kast getrokken, zie de zeer geslaagde diploma-uitreiking.
Hebben docenten het gevoel dat ze veilig les kunnen geven?
Helaas hebben niet alle docenten dat gevoel. Er is een aparte overlooptijd voor docenten, zodat ze niet gelijk met leerlingen van lokaal hoeven te wisselen. Maar in de lessituatie vergeten leerlingen soms wel eens in hun enthousiasme om op anderhalve meter afstand te blijven. Door de bank genomen lijken leerlingen zich overigens heel goed aan de regels te houden.

 

Wat is de lastigste coronabeslissing die je moest nemen?
Jeetje, inmiddels hebben we zoveel knopen moeten doorhakken… De knoop die ik het meest in mijn maag voel, is het feit dat de opvattingen over corona zo sterk uiteenlopen. Voor de ene ouder gaan de veiligheidsmaatregelen niet ver genoeg, voor de ander juist veel te ver. Dat laat zich onder één schooldak moeilijk verzoenen. Toch moet dat, want dit is een crisis waar we samen uit moeten komen. Sommige dingen zullen we samen moeten verduren. En daar waar enige beleidsvrijheid is, zullen we met wederzijds begrip en in overleg de beste koers moeten uitzetten.

 Corona-overleg 1: (12 oktober)

  1. Waarom worden er eigenlijk geen namen gegeven worden van degenen die positief getest zijn?

SL: we hebben te maken met de privacy-wetgeving (AVG). Schriftelijk mogen wij geen namen communiceren. Mondeling wel. Dus na elke melding gaan wij zo snel mogelijk de betreffende klas in om het te melden. Maar als wij de melding pas na schooltijd ontvangen, kunnen wij de naam pas de volgende dag noemen. In verband met grote drukte bij de GGD belt onze zorgcoördinator Benno momenteel zelf alle leerlingen en collega’s na die in contact zijn geweest met iemand met een positieve Corona-uitslag.

Kinderen in de klas worden dus wel geïnformeerd. Blijf als ouders dus ook actief in contact met je kind en denk mee over risico-beperking.

  1. Kan het zoom-aanbod uitgebreid worden voor degenen die in quarantaine zitten?. Ik kan nu soms maar 1 of 2 lessen per dag volgen?

SL: Als er een besmetting in een klas is hebben we steeds keuze uit 2 opties:

  1. de klas heeft les op school en de leerlingen die thuis zijn kunnen meekijken via zoom.
  2. er is een zoomles en een klein aantal leerlingen volgt deze op school.

Afhankelijk van de situatie kiezen we voor optie a of b.  Als je thuiszit zou je een leerling uit je klas kunnen vragen om er mee voor te zorgen dat de zoomles wordt gestart. Het is natuurlijk een kleine moeite om de docent een seintje te geven; een soort buddy-systeem dus.

  1. Wat zijn de feiten? Krijgen we veel opmerkingen over het Corona-beleid?

SL: Ouders vinden goed hun weg naar de coördinatoren en de schoolleiding. Dagelijks ontvangen we opmerkingen en verbeter-suggesties, waarvan velen helaas niet uitvoerbaar zijn. O.a. door het huidige ventilatiesysteem, de breedte van de gang etc. Allen worden serieus in overweging genomen en besproken in de schoolleiding. Ook onder docenten zijn er onzekerheden, zij kloppen regelmatig bij Ingrid aan. Het SOS wordt vooral in de wandelgangen overstelpt met tips en opmerkingen. In de officiële sos-mailbox komt er weinig binnen!

  1. Waarom sluiten we geen klassen of jaarlagen?

SL: de GGD heeft ons uitdrukkelijk gevraagd om dat niet te doen, omdat ze vreest dat dat voor velen zal voelen als een extra lange herfstvakantie met alle besmettings-risico’s van dien.

  1. Als je vragen of suggesties hebt, waar kun je die inbrengen?

SL: Leerlingen via SOS, ouders via de coördinatoren (zie Jordan Weekly) of anders de oudervereniging, docenten via de teamleiders.

  1. Er zijn nu ook weer meldingen in de bovenbouw; hoe voel je je nu?

SL: We hebben de handen er nu vol mee. In vergelijking met andere scholen doen we het nog niet eens zo slecht, maar het blijft spannend nu er weer nieuwe meldingen bijkomen.

Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor de feestelijkheden van de scholieren in het weekend. En hoewel we op school natuurlijk ook vrij dichtbij elkaar komen (vaak met mondkapje), is dat echt wel anders dan het gedrag dat leerlingen op een feestje laten zien. Dus laten we met z’n allen verstandig blijven; ook ouders en leerlingen.

  1. Wat hoop je dat er uit de persconferentie van dinsdag komt?

SL: Ondersteuning met betrekking tot het mondkapjes-beleid.

  1. Als de regering een nieuwe lockdown wil; zijn wij er dan klaar voor om weer helemaal digitaal te gaan?

SL: Dat gaat de regering niet zeggen; het onderwijs wordt de laatste keren sowieso nauwelijks genoemd. En bij een lockdown zal het onderwijs vast doorgaan. Sommige medewerkers voelen zich onvoldoende veilig op school. Best logisch vanwege de toename van het aantal besmettingen. Laten we goed voor elkaar zorgen.  We zullen er alles aan de doen om de focus te houden op: school open en kwaliteit van onderwijs! De huidige situatie hebben we met z’n alle te verduren..

Corona-vraag-en-antwoord met het SOS (geplaatst op 6 oktober 2020)

Ook op het Jordan maakt corona de gemoederen los. Regelmatig heeft Ingrid, de rector, overleg met het SOS, onze leerlingenraad. Wegens corona is afgesproken om wekelijks te overleggen en ook de oudervereniging daarvoor uit te nodigen. Hoe gaat dat dan zo’n corona-overleg tussen SOS en rector? Onderstaand een verslag.

SOS: Hoe zit het nu precies met de tenten die zijn geplaatst?

Ingrid: Tijdens de grote pauze vragen we leerlingen naar buiten te gaan, omdat 900 mensen op een kleine ruimte  te gevaarlijk is (en medewerkers naar de personeelskamer moeten kunnen). We hebben een opdracht uitstaan voor een vaste overkapping van binnentuin en een stuk van de voortuin. Maar bedrijven hebben het druk, dus het zou in het ergste geval tot januari of februari kunnen duren voor die overkapping er is. Om die tijd te overbruggen zijn tijdelijk tenten geplaatst, zodat leerlingen in de pauze tegen miezer worden beschermd. Als het hard regent, hoeven ze sowieso niet naar buiten.

SOS: Is het mogelijk om meer tenten te plaatsen, want leerlingen geven aan dat er weinig ruimte zou zijn?

Ingrid: Jammer dat de leerlingen dat zo ervaren. In mijn beleving zijn de tenten op dit moment nog lang niet vol. Mocht dat wel zo zijn, dan kunnen we natuurlijk kijken of er nog een tent bij kan. Wat wel zo is: buiten hoeven de leerlingen zich niet aan de anderhalvemeterregel te houden. Binnen zou dat wel moeten en daar hebben we simpelweg de ruimte niet voor.

SOS: Eindexamenleerlingen zijn bezorgd dat de coronabesmettingen tot een nieuwe lockdown leiden.

Ingrid: Dat is ook mijn grootste zorg. We nemen al alle mogelijke maatregelen. Uiteindelijk gaat het hier om gedrag. De maatregelen zijn belangrijk, maar ze moeten wel nageleefd worden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt? Want alleen zo houden we corona onder controle.

SOS: Zou het schelen om leerlingen uit een klas met een coronabesmetting te vragen om twee weken lang een mondkapje te dragen tijdens de les?

Ingrid: We dragen sinds maandag 5 oktober allemaal een mondkapje buiten de les. Ik heb nog niet onderzocht of we ze ook in de les kunnen voorschrijven. Misschien zou je in zo’n geval wel samen  kunnen afspreken om een mondkapje in de les te dragen. Je kunt leerlingen, ook leerlingen uit een klas met een besmetting, niet naar huis sturen, want leerlingen hebben recht op onderwijs.

SOS: Momenteel zijn er buiten weinig zitplekken. Valt daar iets aan te doen?

Ingrid: We hebben deze zomer al nieuw zitmeubilair laten plaatsen. Meer kan nu even niet.

SOS: Sommigen schrikken van de nieuwflitsen over coronabesmettingen. Zijn die nodig?

Ingrid: Volgens het GGD-protocol moet de school ouders en leerlingen zo snel mogelijk informeren als er een besmetting is. Daar moeten we ons natuurlijk aan houden.

SOS: De talenreizen en wellicht ook de kampen gaan niet door. Komt er iets anders voor in de plaats?

Ingrid: Dat is wel de bedoeling. De schoolleiding is druk bezig om een coronaproof alternatief te bedenken.  Zodra er meer bekend is, laten we dat weten. Leerlingen worden uitgenodigd om mee te denken.