HomePraktische infoAbsent melden
page.php
template-parts/page-content.php

Absent melden

Ziek/absent melden

Is uw zoon of dochter ziek of om een andere reden afwezig? Geef dat vóór 8:30 uur door aan de absentiebewaker. Dat kan via de volgende link:  FORMULIER ZIEK MELDEN

LET OP! Om het digitale formulier te gebruiken moet u inloggen, dit om fraude te voorkomen.

Om in te loggen moet u zich éénmalig registreren (zie: inloggen website)

Lukt het niet met bovenstaand formulier, dan kan mailen (absentie@jordanmlu.nl),  of bellen (030 – 6954708) ook. Graag naam en klas van uw kind vermelden, reden van afwezigheid en zo mogelijk duur van de afwezigheid. Als een eersteklasser het eerste uur afwezig is maar niet ziek gemeld, neemt de school contact op.

Weer beter?

Is uw zoon of dochter weer beter? Meld ook dat op de eerste schooldag voor 8:30 u. met bovenstaand formulier (zo valt spijbelen te voorkomen).

(Tand)artsbezoek

Maak afspraken met dokter, tandarts en dergelijke zoveel mogelijk na 15:00 u, liefst zelfs pas na 16:15 u (want dan eindigt de schooldag pas officieel). Lukt dat niet, meld uw kind dan van te voren af bij de absentiebewaker (bovenstaand formulier). Is uw kind om een andere reden verhinderd (bijvoorbeeld vanwege open dag of rij-examen) vul dan minimaal drie dagen van tevoren dit formulier in.

Ziek onder lestijd?

Leerlingen die op school ziek worden, moeten zich altijd afmelden bij de absentiebewaker of de conciërge. Ga nooit zonder afmelden naar huis! Zekerheidshalve belt de absentiebewaker altijd even met de ouders.

Inzage in Magister

Wilt u weten hoe het zit met te laat komen en verzuim van uw zoon of dochter? Kijk in Magister.

Luxe verzuim en bijzonder verlof

Scholen mogen niet zomaar verlof geven, voor bijvoorbeeld vakantie onder lestijd. De Leerplichtwet stelt strikte eisen aan luxe verzuim. Formeel moet u een verzoek tien weken van tevoren schriftelijk bij de coördinator van de desbetreffende jaarlaag indienen. Deze kan verlof  “vanwege gewichtige omstandigheden” goedkeuren, bijvoorbeeld als het gaat om het huwelijk of de begrafenis van een eerstegraads bloedverwant. In andere gevallen verbiedt de wet luxe verzuim. Zo mag de school geen vrij geven: om familie in het buitenland te bezoeken, om een huwelijksfeest over de grens bij te wonen, om verkeersdrukte rond vakanties te vermijden, om familievakantie onder schooltijd te houden of om deel te nemen aan sportevenementen. Geeft de jaarlaagcoördinator toestemming voor bijzonder verlof, dan moet dit vooraf aan de absentiebewaker worden gemeld.

Te laat

Leerlingen die te laat zijn voor het eerste lesuur, melden zich bij de conciërge. Kom je voor 8:50 u. binnen, dan mag je, met een pasje van de conciërge alsnog de les in. Je moet dan wel de volgende dag na je laatste lesuur aanwezig zijn in de D-gang. Ben je later dan 8:50 u., dan mag je niet meer de les in. In dat geval ga je aan het werk in D-gang of Staula en meld je je de volgende dag na je laatste lesuur uur bij de absentiebewaker. Wie tijdens andere lesuren te laat is, mag de les in, maar moet zich de dag erop na je laatste les melden op de D-gang. Kom je niet opdagen, dan moet je twee keer terugkomen.

Er kan natuurlijk ook een geldige reden zijn om te laat te komen. Soms bepaalt de conciërge ter plekke dat een leerling er niks aan kon doen Zo’n leerling hoeft zich de volgende dag niet te melden. In andere gevallen kunnen leerlingen die buiten hun schuld te laat waren, een briefje van hun ouders inleveren. Dat kan bij de postbus in de Staula. Maar let op: lever zo’n briefje meteen de volgende dag voor je eerste lesuur in. Ben je te laat, moet je alsnog terugkomen.

Ongeoorloofd verzuim

Jordanleerlingen worden geacht alle lessen en alle eerste keuzes te volgen. Zonder geldige reden voor absentie is sprake van ongeoorloofd verzuim. Wie zonder melding een les (of verplichte keuze) mist, krijgt daarvan bericht via Magister. De dag na het verzuim, meld je je om 15:00 u. op de D-gang om daar tot 16:30 u. te blijven werken. Doe je dat niet uit eigen beweging, dan kan de absentiebewaker je meerdere keren laten nablijven. Ouders die willen weten hoe vaak hun kind te laat of absent was, kunnen dat in Magister vinden.

4/6/18/-maatregel bij ongeoorloofd verzuim

Voor ongeoorloofd verzuim hanteert het Jordan de 4/6/18-maatregel:

  • Bij vier absenties krijgt de leerling een waarschuwing van de absentiebewaker.
  • Bij zes absenties wordt een brief naar huis gestuurd en de jaarlaagcoördinator ingeschakeld.
  • Bij achttien absenties wordt de leerplichtambtenaar ingelicht, die zo nodig een boete kan opleggen.