archive-jmlu_school_book.php
template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Introductie

Het schoolboekje wordt ieder schooljaar herzien. Het geeft onder andere een overzicht van onze onderwijsdoelen, de schoolresultaten, de leerlingbegeleiding en het absentiebeleid. Onder ‘jaarlagen’ worden elementen uit het schoolboekje specifiek per jaarlaag in meer detail omschreven.

 

Naast het schoolboekje hebben we ook een Schoolplan. Dit schoolplan beschrijft hoe het Jordan vorm gaat geven aan de ontwikkeling van zijn onderwijs in de komende jaren. Onze onderwijsvisie, de maatschappelijke context en de financiële beperkingen komen hier samen. De beleidsvoornemens zijn gericht op de opbouw van de school, de ontwikkeling van het onderwijsconcept en de inrichting van procedures [Schoolplan Jordanmlu_2024-2027].

Het schoolboekje is ook als pdf te downloaden klik op de volgende link: [Schoolboekje 23-24 – Jordan – Montessori Lyceum Utrecht]

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Onderwijsdoelen

Het Jordan (voluit: het Jordan – Montessori Lyceum Utrecht) leidt leerlingen op voor een havo- of vwo-diploma. Maar we willen meer dan alleen maar goed vakonderwijs bieden. Als montessorischool willen we naast goed vakonderwijs ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid.

Zelfstandigheid

Doel van ons onderwijs is leerlingen zelfstandigheid bij te brengen, want alleen iemand die op eigen benen staat, kan zijn talenten ontplooien. Om dat te bereiken is het Jordanonderwijs zoveel mogelijk toegesneden op de interesses, de mogelijkheden en het werktempo van de individuele leerling. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld wanneer doe je welke proef), zodat ze kunnen leren van hun fouten. Natuurlijk gooien we leerlingen niet in het diepe. Docenten en mentoren helpen leerlingen stap voor stap zelfstandig te worden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij willen leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bijbrengen. Waarom? Omdat dat bijdraagt aan een veelzijdige ontwikkeling van leerlingen en aan een betere maatschappij. Elk jaar doen leerlingen een aantal uur maatschappelijk werk. Daarnaast behandelen we lesstof aan de hand van concrete maatschappelijke problemen. Bovendien leren we leerlingen hoe ze kunnen samenwerken en hoe ze elkaar kunnen helpen.

Creativiteit

Om de talenten van leerlingen te ontwikkelen, stimuleert het Jordan creativiteit. Een leerling is meer dan hoofd alleen. Hart en handen moeten ook aan bod komen. Ons onderwijs wil bij alle vakken de verbeeldingskracht prikkelen, leerlingen mooie dingen laten scheppen en leren om out of the box te denken.

Gelijkwaardigheid

Als je oud-leerlingen vraagt wat hen het meest is bijgebleven van hun Jordantijd, noemen ze bijna zonder uitzondering de laagdrempelige, informele, maar respectvolle relatie tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen kunnen zich alleen ontplooien in een ontspannen en respectvol klimaat. Ze moeten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen. Dus behandelen medewerkers hen op basis van gelijkwaardigheid. Ook in de verhouding tussen leerlingen onderling voeren respect en tolerantie de boventoon.

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Schoolresultaten

Welke resultaten boekt het Jordan? Ons streven is: leerlingen niet onnodig laten doubleren en bovengemiddeld scoren op eindexamenresultaten. In het onderstaande overzicht staat voor elk leerjaar hoeveel procent van de leerlingen direct doorstroomt naar een hoger leerjaar.

In het schooljaar 2022/23 lag het slaagpercentage in 5havo op 97% en in 6vwo op 95%. Hiermee liggen onze slaagpercentages op of boven het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de doorstroomcijfers.

Vergeleken met andere scholen is vooral de doorstroom in de bovenbouw hoog. Wat doorstroom in de onderbouw betreft, is het verschil met andere scholen veel kleiner. Dat heeft te maken met het feit dat we leerlingen in de onderbouw nieuwe vaardigheden aanleren, zoals het zelf plannen van je werk. Van die vaardigheden profiteren ze vervolgens in de bovenbouw.

Doorstroomsnelheidoverzicht 2017 t/m 2023

onvertraagd van leerjaar het naar volgend leerjaar
in % 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 gemid. ’21-’23
1 h/v 97 97 97 100 99 95 97 96,8 96,9
1 v-top 100 98 100 100 100 100 98 99,4 99,4
2 h/v 94 96 93 91 92 89 94 92,5 94,3
2 v-top 98 95 100 98 97 97 98 97,5 97,8
3 h/v 91 87 95 92 91 93 90 90,4 90,8
3 v-top 97 97 97 95 97 100 97 96,8 96,7
4 h 86 69 84 88 83 89 78 82,3 79,3
5 h 97 93 94 98 87 92 89 92,6 94,4
4 v 77 78 84 81 83 92 94 84,1 79,9
5 v 90 87 91 95 94 95 85  91,5 89,2
6 v 95 96 98 100 88 99 94  95,6 96,1

Gemiddeld

in % 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 gemid. ’21-’23
Onderbouw 97 97 97 97 97 95 97 96,4 96,9
Bovenbouw 90 87 92 93 89 94 89 90,3 89,5
Totaal 93 90 94 94 92 95 92 92,6 92,2

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Extra ondersteuning leerling

Een Jordanleerling heeft veel verantwoordelijkheid. Daar moet een goede begeleiding tegenover staan. Dus heeft het Jordan: mentoren, groepsmentoren, supermentoraat, een counselor, een decaan, een orthopedagoog, een zorgconsulent leerstoornissen en een zorgconsulent meerbegaafden.

Het individuele mentoraat

Elke Jordanleerling heeft een eigen mentor. Wekelijks is er ‘werkbespreking’ tussen leerling en mentor. Zo houdt de mentor de vinger aan de pols: gaat alles goed met het schoolwerk? De mentor helpt de leerlingen met plannen en coacht hem of haar om zelfstandiger te worden en nieuwe vaardigheden op te doen. Ook het welzijn van de leerling wordt besproken in de werkbespreking (WB).

Groepsmentoraat

In de eerste en tweede klas is er, naast het individuele mentoraat, ook groepsmentoraat. Wekelijks krijgen leerlingen een studieles over onderwerpen als het groepsklimaat in de klas, omgaan met conflicten, alcoholgebruik en seksuele intimidatie. Leerlingen uit de derde klas krijgen ook studielessen van hun groepsmentor, maar die lessen zijn gewijd aan de profielkeuze.

Supermentoraat

Leerlingen die extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij onze ‘supermentoren’. Dat zijn specialisten die leerlingen kunnen helpen met plannen, met hun motivatie of met het leren voor proeven.

Counselor

Voor leerlingen die vertrouwelijk een persoonlijk probleem willen bespreken, hebben we een counselor. Onze counselor biedt een luisterend oor en denkt desgewenst mee over oplossingen. Leerlingen kunnen op eigen initiatief of op aanraden van hun mentor een afspraak met de counselor maken.

Decaan

Onze decaan begeleidt leerlingen bij profiel-, studie- en beroepskeuze. Ook met vragen over andere schooltypes, toelatingsprocedures en studiefinanciering kunnen leerlingen bij hem terecht.

Zorgadviesteam

We hebben een zorgadviesteam (ZAT) bestaande uit de zorgcoördinator, de counselor, de schoolarts, de jeugdmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. Om de zoveel tijd komt dit ZAT bijeen om leerlingen te bespreken die veel absent zijn of sociaal-emotionele problemen hebben. Dankzij het multidisciplinaire ZAT is het lijntje met externe zorgverleners kort. Bespreking in het ZAT resulteert in principe in een plan van aanpak. Ouders horen van tevoren of hun kind wordt besproken. Ook krijgen ze het plan van aanpak.

Vertrouwenspersonen

Het Jordan moet veilig zijn voor iedereen. Dus willen we (seksuele) intimidatie voorkomen. Op het Jordan zijn twee vertrouwensdocenten aangesteld. Is er sprake van intimidatie dan kun je bij hen terecht. Wij hebben ook een externe vertrouwenspersoon die leerlingen zo nodig verder helpt. Last van intimidatie, machtsmisbruik of pesten? Hier vind je het stroomschema dat het Jordan volgt bij de behandeling van klachten.

Orthopedagoog

De orthopedagoog signaleert, onderzoekt en adviseert wanneer er sprake is van leerproblematiek en/of sociaal emotionele problemen. Samen met de zorgcoördinator stuurt de orthopedagoog de begeleiding van zorgleerlingen aan.

Consulent leerstoornissen

De zorgconsulent voor leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie voert het dyslexiebeleid uit. Ouders en leerlingen kunnen bij haar terecht voor vragen.

Consulent meerbegaafden

Onze meerbegaafdencoördinator begeleidt begaafde leerlingen, ook als ze kampen met motivatieproblemen of onderpresteren.

Medicijngebruik

Soms gebruiken leerlingen medicijnen. Het Jordan heeft daarvoor een protocol. Om de veiligheid te waarborgen kan de school geen medicijnen verstrekken. Voor meer informatie: (pdf medicijnverstrekking en medisch handelen).

Meldcode huiselijk geweld

Voor het signaleren van huiselijk geweld bestaat een procedure (Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling Jordan MLU).

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs werkt het Jordan samen met andere scholen in het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Voor meer info zie het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel

Voor meer info klik hier.

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Dag- & jaarindeling

Dagindeling

Onze lessen duren 65 minuten. Elke dag (behalve op dinsdag) is er ’s morgens het derde uur en ´s middags het zesde uur een keuzeles van 60 minuten. De keuzeles in de ochtend is voor iedereen verplicht. In de middag is de keuzeles vrijwillig. Tijdens de keuze –vandaar de naam- kunnen de leerlingen zelf kiezen bij welk vak / welke docent ze werken. Elke leerling heeft wekelijks een werkbespreking (WB) met zijn mentor.

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag:

08.15 – 08.35 WB-moment
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.10 – 12.10 lesuur 3 – keuze
12.10 – 12.40 PAUZE
12.45 – 13.50 lesuur 4
13.55 – 15.00 lesuur 5
15.00 – 15.10 PAUZE
15.15 – 16.15 keuze + WB-moment

 

Dinsdag:

08.15 – 08.30 WB-moment
08.40 – 09.45 proevenuur
09.45 – 10.00 PAUZE/WB-moment
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.15 – 12.20 lesuur 3
12.20 – 12.50 PAUZE/WB-moment
12.55 – 14.00 lesuur 4
14.05 – 15.10 lesuur 5
15.10 – 15.30 WB-moment

 

Jaarindeling

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (pensa) die worden afgesloten met een inloopweek. In die inloopweek vinden de leerlingenvergaderingen en schoolexamens plaats. In die week zijn de lessen ingekort tot veertig minuten. Alle belangrijke data zijn te vinden in de agenda. Schooljaar 2023/2024 ziet er als volgt uit: zie jaarrooster (onder portals).

In inloopweken duren de (ingecupte) keuzes 40 minuten:

08.40 – 09.20 keuze 1
09.25 – 10.05 keuze 2
10.05 – 10.15 PAUZE
10.20 – 11.00 keuze 3
11.05 – 11.45 keuze 4
11.45 – 12.10 PAUZE
12.15 – 12.55 keuze 5
13.00 – 13.40 keuze 6
13.40 – 13.50 PAUZE
13.55 – 14.35 keuze 7
14.40 – 15.20 keuze 8
15.20 – 15.30 PAUZE
15.35 – 16.15 keuze 9
16.20 – 17.00 keuze 10

Vakanties

Dit zijn de vakanties tijdens het schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie                 : zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie                   : zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Krokusvakantie                : zaterdag 17  februari t/m zondag 25 februari 2024
Pasen                                   : zaterdag 30 maart t/m maandag 1  april 2024
Tulpvakantie                     : zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
Pinksteren                          : zaterdag 25 mei  t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie                  : zaterdag 13  juli t/m zondag 25 augustus 2024

Slotweek (o.a. boeken inleveren en diploma-uitreiking): maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli 2024

Onderwijstijd

De onderstaande lessentabel geeft een overzicht van het aantal lessen per vak in de onderbouw. Het aantal lesuren voor een vak kan per periode verschillen. Om een voorbeeld te geven: het vak Nederlands heeft in de eerste klas vier periodes lang twee lesuren per week voor een totaal van acht periodelessen.

Leerjaar 1 2 3
Nederlands 8 8 8
Engels 8 5 6
Duits 7 7
Frans 8 6 4
geschiedenis 5 5 6
aardrijkskunde 5 4 5
wiskunde 8 8 9
natuurkunde 6 7
scheikunde 5
biologie 4 6 4
economie 5
muziek 4 4 2
drama 3 3
beeldende vormgeving en techniek 8 3 2
lichamelijke opvoeding 8 8 7
studieles 8 4 2

 

Lesuitval

In de onderbouw kent het Jordan vrijwel geen lesuitval. Als een docent afwezig is, vangt een andere docent de klas op tijdens een zogeheten stipuur (alleen het eerste lesuur van derde klassen wordt niet gestipt). Bovenbouwers met lesuitval kunnen voor zelfstudie terecht in D-gang of mediatheek.

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Brugklas

Twee stromen

De onderbouw van het Jordan heeft twee stromen. We hebben v-topklassen voor excellente vwo-leerlingen en we hebben h/v-klassen. Dit zijn gemengde klassen waarin we lesgeven aan vwo’ers, havisten en leerlingen die er baat bij hebben hun keuze tussen havo en vwo nog even uit te stellen.

H/v-klas

Leerlingen in de h/v-klassen blijven drie jaar lang bij elkaar in dezelfde lesgroep. In de loop van die drie jaar vindt de determinatie plaats en bepalen leerlingen of ze de havo-leerweg dan wel de vwo-leerweg doen. Tijdens de eerste twee jaar volgen de h/v-leerlingen in principe hetzelfde programma (al kunnen leerlingen voor wie dat echt nodig is, al in de loop van de tweede klas op de havo-leerweg overstappen, zonder van klas te wisselen). De meeste leerlingen stellen die keuze echter uit tot de derde. In de derde kan -binnen dezelfde klas- op elk moment gekozen worden voor de havo-leerweg. Op deze manier kan elk leerling tot de meest zorgvuldige keuze komen. Lees meer in jaarlaag 1 h/v.

V-topklas

Leerlingen hebben in de v-topklas een extra vak: onderzoeksvaardigheden (OV). Wekelijks is er een blokuur ov, waarbij leerlingen een pensum lang werken aan een vakoverstijgend project. Vanwege ov hebben v-topleerlingen wekelijks twee uur minder de tijd voor de gewone lesstof dan leerlingen uit de h/v-klassen. Net als de h/v-leerlingen zitten leerlingen uit de v-topklas drie jaar lang in dezelfde lesgroep. Lees meer in jaarlaag 1 v-top.

Toelating tot h/v-klas

Leerlingen zijn toelaatbaar tot de h/v-klas als:

  • ze een havo-, havo/vwo- of vwo-advies van de basisschool hebben;
  • het onderwijskundig rapport geen informatie bevat die de leerling minder geschikt voor montessori-onderwijs maakt;

Toelating tot v-topklas

Leerlingen zijn toelaatbaar tot de v-topklas als:

  • ze een hoog vwo-/gymnasiumadvies van de basisschool hebben dat wordt door ondersteund door uitstekende scores in het leerlingvolgsysteem.

Toelating zorgleerlingen

Zorgleerlingen zijn toelaatbaar als:

  • ze havo- of vwo-niveau hebben;
  • ze beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn voor montessori-onderwijs, zoals zelfstandigheid;
  • de ondersteuningsvraag past in ons ondersteuningsprofiel.

Maatschappelijke stage

Jordanleerlingen besteden voor hun montessoridossier jaarlijks een aantal uren aan maatschappelijk werk. In het eerste jaar kan dat next door, bijvoorbeeld boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw. In de tweede werken leerlingen een week als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie.

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Jordan MLU vraagt ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten en voor specifieke, aanvullende onderdelen van het montessori-onderwijs.
Ouders van het Jordan ontvangen jaarlijks een verzoek voor betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage; de vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en er wordt ook  rekening gehouden met het aantal kinderen uit één gezin op school. De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is besproken met de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad van het Jordan. De MR heeft er daarna ook mee ingestemd.
Als ouders deze vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) voldoen, mag een kind toch aan alle extra activiteiten deelnemen en gebruik maken van de extra montessori-faciliteiten. Geen enkele leerling van het Jordan wordt dus uitgesloten van de extra activiteiten als de ouderbijdrage niet wordt betaald.

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan het Jordan extra invulling geven aan het montessorikarakter. De ouderbijdrage wordt aan drie dingen besteed: zelfwerkzaamheid, begeleiding en bijzondere activiteiten, zoals excursies en talenreizen.

Extra activiteiten en faciliteiten vanuit het montesorri-curriculum:

Zelfwerkzaamheid

Jordandocenten maken extra montessori-materiaal, zodat leerlingen zelfstandig in eigen tempo kunnen werken, bijvoorbeeld: studiewijzers en extra proeven. Het Jordan investeert ook extra in ICT om de zelfwerkzaamheid te ondersteunen.  Daarnaast kent onze mediatheek ruime openingstijden, zodat leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van deze voorziening. Omdat onze leerlingen niet altijd makkelijk toegang hebben tot gemeentelijke bibliotheken, is dit van groot belang.
Verder gaat een deel van de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage naar extra inzet van de toa’s (technische onderwijs assistenten bij biologie, natuurkunde en scheikunde) gegaan, waardoor leerlingen zelfstandig en op zelfgekozen momenten onderzoek en proefjes kunnen doen.

Begeleiding

De kern van het montessori onderwijs vormt zelfwerkzaamheid. Om dit mogelijk te maken wordt elke leerling door een individuele mentor persoonlijk begeleid. Dit individueel mentoraat komt bovenop het (standaard) groepsmentoraat in de onderbouw en de begeleiding van specifieke ondersteuning in de bovenbouw (zoals loopbaanoriëntatie). Het individueel mentoraat met wekelijkse werkbesprekingen ten behoeve van het welzijn en de studievoortgang vergt een extra inzet van docenten.

Extra schoolactiviteiten

Ons programma is rijk aan excursies om het onderwijs in de diverse vakken extra leuk en leerzaam te maken. Daarnaast hebben we voor de onderbouw jaarlijks een kampweek ingeroosterd. Voor de vierde klassen is een talenreis in het programma opgenomen. Voorts kennen we voor alle klassen, behalve de eindexamenklassen, een projectweek waarin bijzondere activiteiten worden georganiseerd, zoals de brugklasmusical, vakoverstijgende projecten (3e klassen en, 5V), stages (2e klassen + 4H en 4V). Zie details per jaarlaag.

Financiële controle vrijwillige ouderbijdrage

Het toezicht op de vrijwillige ouderbijdrage is onderdeel van de algehele financiële controle. Jaarlijks worden een begroting en een jaarrekening opgesteld waarin de inkomsten en uitgaven worden gesplitst naar overheid en ouders. Deze worden ter instemming voorgelegd aan de MR.

Draagkracht

De vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en ook wordt rekening gehouden met uw aantal kinderen op school.

Andere uitgaven

Buiten de ouderbijdrage probeert het Jordan zo min mogelijk beroep te doen op de ouderlijke portemonnee. Behoudens de vrijwillige skireis (die niet verplicht is en geen onderdeel uitmaakt van het lesprogramma) en laptop omvat de ouderbijdrage alle andere excursies/reizen, alsmede montessori-ondersteunende activiteiten.

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Klachtenregeling

Ook op het Jordan gaat wel eens wat fout. Graag bespreken we met ouders en/of leerlingen hoe eventuele problemen het best opgelost kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat we problemen zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Dus heeft een leerling een probleem met een docent, dan bespreekt hij dat eerst met de docent in kwestie. Levert dat niks op, dan kan hij de mentor inschakelen. Leidt dat evenmin tot resultaat, dan kan de coördinator ingeschakeld worden.

Voor de ernstiger gevallen is er een klachtenregeling (Klachtenregeling Jordan MLU). Deze regeling maakt duidelijk wat er moet gebeuren als leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben. Als iemand een klacht heeft, dan kan de interne of externe vertrouwenspersoon worden benaderd. Zij kunnen de klager informeren over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. (Klik hier voor meer informatie over onze vertrouwenspersonen.)

Het Jordan is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, T: 030 – 280 95 90 E: info@onderwijsgeschillen.nl, W: www.onderwijsgeschillen.nl

Voor klachten over pesten of (seksuele) intimidatie bestaan aparte procedures (Pestprotocol en ongewenst gedrag Jordan MLU)

Naast de klachtenregeling kent het Jordan ook een klokkenluidersregeling (Klokkenluidersregeling JORDAN MLU). Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen van de klokkenluidersregeling gebruik maken bij ernstig vermoeden van een misstand.

Verder heeft het Jordan een integriteitscode, zie Integriteitscode_JordanMLU

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Schoolregels & leerlingenstatuut

Schoolregels

Hoofdregel op het Jordan is dat iedereen, medewerkers en leerlingen, verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en voor het wel en wee van de school. Dat betekent onder andere: niet eten in de lokalen, niks moedwillig vernielen en geen gebruik van alcohol, tabak of andere drugs op het schoolterrein. Voor het gebruik van mobiele telefoons gelden aparte regels (pdf regels mobiele telefoons versie 2023).

Leerlingenstatuut

Soms is het voor leerlingen handig te weten wat je rechten en plichten zijn. Die vind je in het leerlingenstatuut (Leerlingstatuut JordanMLU _versie 6-4-2023). Daar vind je algemene rechten (bijvoorbeeld het recht op aandacht en inzet van je docent of vrijheid van meningsuiting) en plichten (je moet lessen volgen), maar ook specifiekere rechten (bijvoorbeeld over het aantal peilproeven dat afgenomen mag worden) en plichten (gymkleding dragen tijdens lo).

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Veiligheid

Het Jordan wil een veilige omgeving voor leerlingen zijn. Alleen een leerling die zich prettig voelt kan tot zijn recht komen. Ouders en leerlingen met vragen over sociale veiligheid kunnen bij onze zorgcoördinator terecht (zie jaarlagen). Deze coördineert ook het anti-pestbeleid. Pesten krijgt veel aandacht in de studielessen en het mentoraat. Zo nodig heeft de school ook een pestprotocol en een protocol digitaal pesten (Pestprotocol en ongewenst gedrag Jordan MLU). Jaarlijks bevraagt het Jordan leerlingen hoe zij de school ervaren. Daaruit blijkt steevast dat leerlingen de school als aanmerkelijk veiliger ervaren dan het landelijk gemiddelde. Naast sociale veiligheid bekommert het Jordan zich overigens ook om de fysieke veiligheid van leerlingen. Zo zijn er regelmatig brandoefeningen.

template-parts/item-content-jmlu_school_book.php

Verzuimbeleid

Bijzonder verlof

Scholen mogen niet zomaar verlof geven, voor bijvoorbeeld vakantie onder lestijd. De Leerplichtwet stelt strikte eisen aan luxe verzuim. Formeel moet u een verzoek tien weken van tevoren schriftelijk bij de coördinator van de desbetreffende jaarlaag indienen. Deze kan verlof  “vanwege gewichtige omstandigheden” goedkeuren, bijvoorbeeld als het gaat om het huwelijk of de begrafenis van een eerstegraads bloedverwant. In andere gevallen verbiedt de wet luxe verzuim. Zo mag de school geen vrij geven: om familie in het buitenland te bezoeken, om een huwelijksfeest over de grens bij te wonen, om verkeersdrukte rond vakanties te vermijden, om familievakantie onder schooltijd te houden of om deel te nemen aan sportevenementen. Geeft de jaarlaagcoördinator toestemming voor bijzonder verlof, dan moet dit vooraf aan de absentiebewaker worden gemeld.

Ongeoorloofd verzuim

Jordanleerlingen worden geacht alle lessen en alle eerste keuzes te volgen. Zonder geldige reden voor absentie is sprake van ongeoorloofd verzuim. Wie zonder melding  een les (of verplichte keuze) mist, krijgt daarvan bericht via Magister. De dag na het verzuim, meld je je om 15:00 uur op de D-gang om daar tot 16:30 uur te blijven werken. Doe je dat niet uit eigen beweging, dan kan de absentiebewaker je meerdere keren laten nablijven. Ouders die willen weten hoe vaak hun kind te laat of absent was, kunnen dat in Magister vinden.

4/6/18-maatregel bij ongeoorloofd verzuim

Voor ongeoorloofd verzuim hanteert het Jordan de 4/6/18-maatregel. Bij vier absenties krijgt de leerling een waarschuwing van de absentiebewaker. Bij zes absenties wordt een brief naar huis gestuurd en de jaarlaagcoördinator ingeschakeld. Bij achttien absenties wordt de leerplichtambtenaar ingelicht, die zo nodig een boete kan opleggen.