HomePraktische infoFinanciën en schoolgeld
page.php
template-parts/page-content.php

Financiën en schoolgeld

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Jordan MLU vraagt ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten en voor specifieke, aanvullende onderdelen van het montessori-onderwijs.
Ouders van het Jordan ontvangen jaarlijks een verzoek voor betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage; de vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en er wordt ook  rekening gehouden met het aantal kinderen uit één gezin op school. De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is besproken met de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad van het Jordan. De MR heeft er daarna ook mee ingestemd. Gemiddeld wordt er € 450,- vrijwillige ouderbijdrage betaald per leerling.
Als ouders deze vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) voldoen, mag een kind toch aan alle extra activiteiten deelnemen en gebruik maken van de extra montessori-faciliteiten. Geen enkele leerling van het Jordan wordt dus uitgesloten van de extra activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald.

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan het Jordan extra invulling geven aan het montessorikarakter. De ouderbijdrage wordt aan drie dingen besteed: zelfwerkzaamheid, begeleiding en bijzondere activiteiten, zoals excursies en talenreizen.

Extra activiteiten en faciliteiten vanuit het montessori-curriculum:

Zelfwerkzaamheid

Jordandocenten maken extra montessori-materiaal, zodat leerlingen zelfstandig in eigen tempo kunnen werken, bijvoorbeeld: studiewijzers en extra proeven. Het Jordan investeert ook extra in ICT om de zelfwerkzaamheid te ondersteunen.
Verder gaat een deel van de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage naar extra inzet van de toa’s (technische onderwijs assistenten bij biologie, natuurkunde en scheikunde) gegaan, waardoor leerlingen zelfstandig en op zelfgekozen momenten onderzoek en proefjes kunnen doen.

Begeleiding

De kern van het montessori onderwijs vormt zelfwerkzaamheid. Om dit mogelijk te maken wordt elke leerling door een individuele mentor persoonlijk begeleid. Dit individueel mentoraat komt bovenop het (standaard) groepsmentoraat in de onderbouw en de begeleiding van specifieke ondersteuning in de bovenbouw (zoals loopbaanoriëntatie). Het individueel mentoraat met wekelijkse werkbesprekingen ten behoeve van het welzijn en de studievoortgang vergt een extra inzet van docenten.

Extra schoolactiviteiten

Ons programma is rijk aan excursies om het onderwijs in de diverse vakken extra leuk en leerzaam te maken. Daarnaast hebben we voor de onderbouw jaarlijks een kampweek ingeroosterd. Voor de vierde klassen is een talenreis in het programma opgenomen. Voorts kennen we voor alle klassen, behalve de eindexamenklassen, een projectweek waarin bijzondere activiteiten worden georganiseerd, zoals de brugklasmusical, vakoverstijgende projecten (3e klassen en, 5V), stages (2e klassen + 4H en 4V). Zie details per jaarlaag.

Financiële controle vrijwillige ouderbijdrage

Het toezicht op de vrijwillige ouderbijdrage is onderdeel van de algehele financiële controle. Jaarlijks worden een begroting en een jaarrekening opgesteld waarin de inkomsten en uitgaven worden gesplitst naar overheid en ouders. Deze worden ter instemming voorgelegd aan de MR.

Draagkracht

De vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en ook wordt rekening gehouden met uw aantal kinderen op school.

Andere uitgaven

Buiten de ouderbijdrage probeert het Jordan zo min mogelijk beroep te doen op de ouderlijke portemonnee. Behoudens de vrijwillige winterreis voor de examenklassen (die niet verplicht is en geen onderdeel uitmaakt van het lesprogramma) en laptop omvat de ouderbijdrage alle andere excursies/reizen, alsmede montessori-ondersteunende activiteiten. Overigens krijgen leerlingen een laptop van school in bruikleen als ouders deze niet kunnen bekostigen. Daarnaast kunnen leerlingen uit 5 havo en 6 vwo mee op de winterreis als zij moeite hebben met de bekostiging van die reis, voor hen heeft de school een noodfonds zodat niemand wordt buitengesloten.

Jaarverslag

Het bestuur van het Jordan MLU vindt een transparant jaarverslag vanzelfsprekend, omdat het zich publiekelijk wil verantwoorden. Dit past ook bij een belangrijk uitgangspunt van het Jordan: openheid op alle niveaus. Het moet daarbij voor een ieder helder zijn waar het geld voor onderwijs naartoe gaat.

Bij financieel beleid is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het bewaken van een noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie en het maximaal inzetten van de ter beschikking gestelde publieke middelen ten behoeve van (de kwaliteit van) het onderwijs. Het Jordan streeft ernaar de beschikbare middelen zo in te zetten dat de doelstellingen (o.a. uit het schoolplan) op organisatie- en schoolniveau op een effectieve en efficiënte wijze worden behaald.

Vanwege de transparantie publiceert het Jordan het jaarverslag – na goedkeuring door de accountant – ieder jaar op de website van de school. Via deze link Jaarverslag 2022 kunt u het jaarverslag over 2022 lezen.

Het bestuur van het Jordan MLU hoopt dat ouders, docenten andere belanghebbenden het verslag met plezier en interesse lezen. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag willen reageren, dan
ontvangen wij uw vragen, suggesties of opmerkingen graag via info@jordanmlu.nl.