HomePraktische infoFinanciën en schoolgeld
page.php
template-parts/page-content.php

Financiën en schoolgeld

Vrijwillige ouderbijdrage

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan het Jordan invulling geven aan zijn montessorikarakter. De ouderbijdrage wordt aan drie dingen besteed: zelfwerkzaamheid, begeleiding en bijzondere activiteiten.

Zelfwerkzaamheid

Jordandocenten moeten extra materiaal maken, zodat leerlingen zelfstandig in eigen tempo kunnen werken, bijvoorbeeld: studiewijzers en extra proeven. Het Jordan investeert ook extra in ICT om de zelfwerkzaamheid te ondersteunen. Daarnaast kent onze mediatheek ruime openingstijden, zodat leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van deze voorziening. Omdat onze leerlingen niet altijd makkelijk toegang hebben tot gemeentelijke bibliotheken, is dit van groot belang, maar het vergt wel extra inzet van personeel.

Begeleiding

Het Jordan kent voor alle leerlingen een individueel mentoraat. Dit individueel mentoraat komt bovenop het groepsmentoraat in de onderbouw en de begeleiding van specifieke ondersteuning in de bovenbouw (zoals loopbaanoriëntatie). Het individueel mentoraat met wekelijkse werkbesprekingen van de studievorderingen vergt een extra inzet van docenten.

Bijzondere schoolactiviteiten

In ons programma hebben we voor de onderbouw jaarlijks een kampweek ingeroosterd. Voor de vierde klassen is een talenreis in het programma opgenomen. Daarnaast kennen we voor alle klassen, behalve de eindexamenklassen, een projectweek waarin bijzondere activiteiten worden georganiseerd, zoals de brugklasmusical, vakoverstijgende projecten (3e klassen en 5V), stages (2e klassen + 4H en 4V). Zie details per jaarlaag.

Financiële controle vrijwillige ouderbijdrage

Het toezicht op de vrijwillige ouderbijdrage is onderdeel van de algehele financiële controle. Jaarlijks worden een begroting en een jaarrekening opgesteld waarin de inkomsten en uitgaven worden gesplitst naar overheid en ouders. Deze worden ter instemming voorgelegd aan de MR.

Draagkracht

De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. Bovendien houden we rekening met het aantal kinderen. Op die manier hoeft de ouderbijdrage hopelijk geen beletsel te zijn voor ouders.

Andere uitgaven

Buiten de ouderbijdrage probeert het Jordan zo min mogelijk beroep te doen op de ouderlijke portemonnee. Voor de onderbouwkampen vraagt het Jordan nog een beperkte bijdrage in de kosten. En voor de talenreis van de vierdeklassers en de – overigens vrijwillige – skireis van de examenleerlingen is ook wat extra geld nodig. Excursies zijn, net als schoolboeken, gratis.

Jaarverslag

Het bestuur van het Jordan MLU vindt een transparant jaarverslag vanzelfsprekend, omdat het zich
publiekelijk wil verantwoorden. Dit past ook bij een belangrijk uitgangspunt van het Jordan:
openheid op alle niveaus. Het moet daarbij voor een ieder helder zijn waar het geld voor onderwijs
naartoe gaat.

Bij financieel beleid is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het bewaken
van een noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie en het maximaal inzetten van de ter
beschikking gestelde publieke middelen ten behoeve van (de kwaliteit van) het onderwijs. Het Jordan
streeft ernaar de beschikbare middelen zo in te zetten dat de doelstellingen (o.a. uit het
schoolplan) op organisatie- en schoolniveau op een effectieve en efficiënte wijze worden
behaald.

Vanwege de transparantie publiceert het Jordan het jaarverslag – na goedkeuring door de
accountant – ieder jaar op de website van de school. Via deze link Jaarverslag 2020 kunt u het
jaarverslag over 2020 lezen.

Het bestuur van het Jordan MLU hoopt dat ouders, docenten andere belanghebbenden het verslag
met plezier en interesse lezen. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag willen reageren, dan
ontvangen wij uw vragen, suggesties of opmerkingen graag via info@jordanmlu.nl.