HomePraktische infoOudervereniging
page.php
template-parts/page-content.php

Oudervereniging

Welkom op de pagina van de oudervereniging (OV). Als ouder/verzorger van een kind op het Jordan ben je automatisch lid van de OV. Wij behartigen, al sinds 1971, de belangen van het Jordan vanuit de visie van de ouders, en daarmee indirect vanuit de leerlingen.

Wat doet de OV?

Per schooljaar vergaderen we ongeveer acht keer, vaak samen met de schoolleiding en ouderleden van de medezeggenschapsraad. Onderwerpen verschillen van ad-hoc vraagstukken tot onze speerpunten op het gebied van kwaliteit van onderwijs, communicatie en opvoeding. Daarnaast organiseren we ieder jaar contactouderavonden en een thema-avond over een actueel onderwerp, en kiezen we soms een relevante extra invulling voor de ouderbijdrage.

We zijn zowel een contactpunt voor ouders m.b.t. het opbrengen van zaken die meerdere leerlingen en ouders aangaan en daarnaast een klankbord voor de schoolleiding. We streven naar een zo goed mogelijke communicatie tussen school en ouders en proberen ouders te helpen door het geven van nuttige informatie op contactouderavonden, website, jordannieuws en introductiedagen.

OV speerpunt 2019-2020

Ouders spelen een belangrijke rol in de driehoek ouder-leerling-school. Om deze rol goed in te kunnen vullen is inzicht in de voortgang van de leerling essentieel, zeker als het minder goed gaat. Hierbij beseffen de ouders dat inzicht meer omvat dan alleen ‘objectieve’ beoordelingscijfers en voortgangsresultaten conform het montessorisysteem. Dit doet echter niet af aan het belang van de cijfers voor het inzicht. Onze oudervereniging heeft voldoende signalen ontvangen om te kunnen concluderen dat op dit punt verbeteringsmogelijkheden liggen. In 2018 heeft de oudervereniging het onderwerp in kaart gebracht en beschreven. Vooruitlopend op nader overleg met de schoolleiding ziet de oudervereniging globaal vier mogelijke oplossingsrichtingen:

 • Verrijking van het bestaande verslag, met bijvoorbeeld:
  • een uitleg van de gebruikte afkortingen
  • een persoonlijke toelichting van de mentor
  • een verwijzing naar (bestaande) achtergrondinformatie op de website
 • Vereenvoudiging in de informatievoorziening naar ouders, bijvoorbeeld door:
  • kritisch kijken naar de communicatie: het systeem, regels, termen en afkortingen moeten op eenvoudige wijze uitgelegd (kunnen) worden.
  • het huidige schooladministratiesysteem Magister is geen geschikt communicatiemiddel naar ouders, wellicht is er een ‘schil’ omheen te bouwen met meer overzicht.
 • Optimaliseren van het pensumboekje, bijvoorbeeld door:
  • meer overzichtelijke vormgeving, waarbij de voortgang duidelijker zichtbaar is
  • meer toelichting van termen/regels en verwijzing naar achtergrondinformatie op de website
 • Versterken van de band tussen mentor en ouder, ook in samenhang met een evaluatie van het mentoraat door de oudervereniging. Mogelijke vragen daarbij:
  • functioneert het mentoraat optimaal voor de leerling?
  • wat kunnen mentoren (en ouders) leren van onderlinge verschillen tussen mentoren?
  • is het verstandig om (meer) verwachtingen/acties te beschrijven?

In overleg met de oudervereniging en met toepassing van de jordanmatrix  (consultatie van alle betrokken partijen) moet de school in de looptijd van dit schoolplan eerst concreet beleid ontwikkelen en daarna uitvoeren. In de meerjarenraming voor 2019-2023 is hier geld voor vrijgemaakt. De precieze inzet wordt uiteraard afgestemd op de achtereenvolgende stappen in de beleidsontwikkeling en –uitvoering.

Heeft u handige, nuttige input voor ons m.b.t. dit onderwerp? Mail ons gerust!

Thema-avond

We organiseren ieder jaar een thema-avond over een actueel onderwerp. De afgelopen jaren kwamen de ontwikkeling van het puberbrein, social media, maatschappelijke veranderingen, (de)motivatie van leerlingen aan de orde.

Hier meer informatie over de interactieve thema-avond van dit schooljaar (2021-2022).

Contactouders & avonden

Iedere klas/jaarlaag heeft 1 of 2 ouders die als contactouder fungeren en daarmee de directe verbinding vormen tussen de ouders van leerlingen uit die klas, leden van het bestuur van de oudervereniging, de mentor van de klas en de schoolleiding. Lees meer over de contactouders. Vragen? Mail het CO-team.

Interesse in de OV?

Heb je als ouder interesse in een rol binnen de OV, neem dan contact met ons op. Ieder jaar zijn er leden die stoppen en daarnaast zijn goede ideeën en inbreng altijd welkom zijn!

We hebben ieder jaar plek in een van onze besturen of commissies:

 • Bestuur van de oudervereniging (OV team 6 personen + MR ouderleden)
 • MR lid – oudergeleding (3 personen)
 • Financiële commissie (2 personen)
 • Contactouder van klas

OV team

Dit schooljaar bestaat het OV team uit de volgende ouders:

 • Voorzitter: Loekie Cornelissen-Mooijman
 • Secretaris: Alexander Vinke
 • Penningmeester: Chris de Boer
 • OV lid:
  • Ariadne ter Haar
  • Danielle Ooteman
  • Marjolijn van Mierlo
 • MR & OV lid:
  • Anoek Hoijtink
  • Sacha Beets
  • Robert Winkel
 • Financiële commissie:
  • Marie-Louise Dibbets
  • Marcel Dopper