Home
single.php
template-parts/single-content.php

Verzuimbeleid

Bijzonder verlof

Scholen mogen niet zomaar verlof geven, voor bijvoorbeeld vakantie onder lestijd. De Leerplichtwet stelt strikte eisen aan luxe verzuim. Formeel moet u een verzoek tien weken van tevoren schriftelijk bij de coördinator van de desbetreffende jaarlaag indienen. Deze kan verlof  “vanwege gewichtige omstandigheden” goedkeuren, bijvoorbeeld als het gaat om het huwelijk of de begrafenis van een eerstegraads bloedverwant. In andere gevallen verbiedt de wet luxe verzuim. Zo mag de school geen vrij geven: om familie in het buitenland te bezoeken, om een huwelijksfeest over de grens bij te wonen, om verkeersdrukte rond vakanties te vermijden, om familievakantie onder schooltijd te houden of om deel te nemen aan sportevenementen. Geeft de jaarlaagcoördinator toestemming voor bijzonder verlof, dan moet dit vooraf aan de absentiebewaker worden gemeld.

Ongeoorloofd verzuim

Jordanleerlingen worden geacht alle lessen en alle eerste keuzes te volgen. Zonder geldige reden voor absentie is sprake van ongeoorloofd verzuim. Wie zonder melding  een les (of verplichte keuze) mist, krijgt daarvan bericht via Magister. De dag na het verzuim, meld je je om 15:00 uur op de D-gang om daar tot 16:30 uur te blijven werken. Doe je dat niet uit eigen beweging, dan kan de absentiebewaker je meerdere keren laten nablijven. Ouders die willen weten hoe vaak hun kind te laat of absent was, kunnen dat in Magister vinden.

4/6/18-maatregel bij ongeoorloofd verzuim

Voor ongeoorloofd verzuim hanteert het Jordan de 4/6/18-maatregel. Bij vier absenties krijgt de leerling een waarschuwing van de absentiebewaker. Bij zes absenties wordt een brief naar huis gestuurd en de jaarlaagcoördinator ingeschakeld. Bij achttien absenties wordt de leerplichtambtenaar ingelicht, die zo nodig een boete kan opleggen.