HomeMagister
page.php
template-parts/page-content.php

Magister

Login op Magister

Op deze pagina is te vinden:

Jordan Magister Handleiding

Opstarten Magister

Ga het naar Magister inlogscherm van het Jordan. Met de inloggegevens die verstrekt zijn bij de start op het Jordan, kan ingelogd worden. Leerlingen en ouders hebben ieder een eigen account.

Account & Wachtwoordproblemen

Als het account onverhoopt geblokkeerd raakt of er zijn andere vragen over magister, dan kunt u een berichtje sturen naar magister@jordanmlu.nl. In het berichtje graag de naam van de leerling vermelden.

Persoonlijke gegevens aanpassen

Als school digitaliseren wij onze informatievoorziening. Bijvoorbeeld het Jordannieuws wordt per e-mail verspreid, maar u kunt via de administratie ook andere berichten ontvangen zoals uitnodigingen voor ouderavonden, informatie over kampen, etc. Wij verzoeken u daarom uw e-mailadres ‘up-to-date’ te houden en eventueel te wijzigen of in te vullen in Magister (door op uw naam te klikken rechtsboven, contactgegevens te wijzigen en vervolgens op ‘contactgegevens opslaan’ klikken).

Onder de foto van uw kind ziet u als ‘subnavigatie’ de naam van het kind: hiermee krijgt u alle informatie te zien zoals uw kind deze ziet in Magister. En u ziet ‘Gegevens van …’: dit is de informatie die over de leerling is opgeslagen, zoals naam, adres en geboortedatum. De studie en de klas zijn vermeld, evenals het leerlingnummer en de naam van de persoonlijke mentor. Het e-mailadres van de mentor vindt u in de lijst met medewerkers op de website onder portals/medewerkerslijst]. Kloppen de gegevens niet? De leerling kan zelf het e-mailadres en telefoonnummer wijzigen in Magister.

Ouders en leerlingen kunnen via Magister zelf het e-mailadres en het mobiele nummer aanpassen, deze gegevens worden via een e-mailbericht geverifiëerd. Als er andere gegevens gewijzigd moeten worden, kunt u dit doorgeven aan de administratie van de school via info@jordanmlu.nl

Als u als ouder bent ingelogd in Magister kunt u de gegevens van uw kind raadplegen, hebt u meerdere kinderen op school dan kunt u via het klikken op de foto van de leerling (rechts bovenin) wisselen naar de gegevens van de andere leerling.

Als de leerling 18 wordt kunt u geen gegevens meer bekijken in Magister, tenzij de leerling  toestemming voor inzage heeft gegeven. De leerling kan deze toestemming alleen zelf aankruisen in Magister, vanaf drie maanden voor de 18e verjaardag. De administratie kan dit niet doen conform de huidige wet- en regelgeving.

Browser en app

Magister draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en smartphone, het is toegankelijk via een browser of via een app. Er worden wel eisen gesteld aan de firmware- en browserversie van het apparaat.

Omdat deze specificaties kunnen wijzigen, verwijzen wij u voor de laatste informatie naar de website van Magister, waar alle informatie over Magister voor ouders en leerlingen bij elkaar staat. Als er onverhoopt een storing is met Magister, kunt u zelf ook kijken op het overzicht met storingen.

Verder is er ook een Magister App beschikbaar voor op de telefoon (smartphone), niet alle functies worden daarin ondersteund (bv niet de inschrijving voor mentor/docentspreekuur), maar deze app is wel handig om snel even gegevens te raadplegen zoals roosterwijzigingen en mededelingen (wel regelmatig synchroniseren!).

Magister voor leerlingen

 

Via Magister worden de leerlingen op het Jordan op de hoogte gehouden van dagelijkse agenda, roosterwijzigingen, mededelingen, ingeplande proeven, kortom alles wat met de lesdag op het Jordan te maken heeft.

In Magister vind je ook de studiewijzers per vak, achtergrondinformatie over het vak en eventueel digitale opdrachten.

Verder heb je directe toegang tot het digitale materiaal van de lesmethodes voor verschillende vakken. Zo hoef je geen aparte inlogcodes meer te hebben voor het materiaal van de uitgeverij.

In het leerlingvolgsysteem vind je alle informatie over voorzieningen waar je gebruik van mag maken bijvoorbeeld in het geval van dyslexie, zoals extra tijd voor proeven of examens.

Inschrijven mentor/docentspreekuur

Verder wordt Magister voor ouders gebruikt voor het inschrijven voor mentor- of docentspreekuur. Wanneer er een spreekuur gepland wordt, ontvangt alleen de ouder die als eerste ouder staat vermeld in Magister een uitnodiging. Digitaal inschrijven kan niet via de app of via de telefoon, maar alleen via computer of tablet.

Absentie & verzuim in Magister

Als een leerling te laat in de les verschijnt of absent is wordt dit in Magister weergegeven. Eventuele maatregelen zijn hier ook zichtbaar. Lees hier meer over absentie en verzuim.

Cijfers en Digitaal Pensumboekje in Magister

De administratie van de cijfers in Magister behoeft voor nieuwe Jordanouders vaak wel enige uitleg, daarom hier een uitgebreide toelichting. Het papieren pensumboekje, het boekje dat de leerling elke dag mee naar school neemt en waar de docenten in aftekenen en beoordelingen in schrijven, is de primaire bron van inzicht en overzicht. Voor de jaarlagen 1 t/m 5 worden in Magister de gegevens ook ingevuld, maar dat gebeurt niet altijd op hetzelfde moment. Aan het eind van een pensum is Magister in ieder geval wel bijgewerkt.

Via een notificatie op het eerste scherm van Magister zie je de laatst ingevoerde cijfers bij elkaar, als op de knop periodeoverzicht wordt geklikt komen alle cijfers van het lopende pensum in beeld. Als gekozen wordt voor ‘uitgebreide weergave’ (rechts bovenaan bij periodeoverzicht), komen alle cijfers van het lopende schooljaar in beeld.

Punten per vak per jaar

Voor elk vak kunnen 60 punten worden behaald in een jaar, de punten zijn naar rato verdeeld over de vier pensa in een jaar. Voor ieder onderdeel van een vak wordt een aantal punten toegekend. Zodra het werk afgerond is, worden de punten verwerkt. Het afronden van werk kan ofwel het zogenaamde ‘aftekenen’ zijn van gemaakt huiswerk ofwel het doen van een proef. Bij afronding zal de docent in de kolom van het onderdeel een ‘A’ (aftekening) plaatsen en voor een proef ook nog een beoordeling.

Op dat moment worden de door de leerling behaalde punten van dat onderdeel verwerkt in de ‘ip’ – een term die al lang meegaat op het Jordan – en wat de afkorting is voor ‘ingeklonken pensumstand’. Dit is niet meer of minder dan de hoeveelheid werk die op dit moment is behaald, is afgerond.

Bij ieder onderdeel staat bij de details het aantal punten dat het waard is (Magister noemt dat weging, maar feitelijk is dat op het Jordan geen weging, maar echt het aantal punten dat een onderdeel waard is).

Normtempo (pidl) en behaalde tempo (ip)

Op het Jordan werken de leerlingen volgens ‘eigen tempo’. De docent geeft op de studiewijzer het normtempo aan. Als dit tempo wordt aangehouden, dan is het werk voor het vak aan het eind van het jaar af. Dit normtempo wordt aangeduid als de ‘pidl’- de pensumstand in de les – en deze ‘pidl’ geeft aan hoeveel punten een leerling zou moeten halen in een pensum. In Magister is voor ieder pensum het normtempo en het tot dan toe behaalde aantal punten te zien. De ‘pidl’ kan soms ook aangepast worden door de docent, als er bijvoorbeeld veel lessen zijn uitgevallen door excursies of door afwezigheid van een docent, zodat de werkbelasting voor de leerling reëel blijft.

Afhankelijk van welke weergave wordt gekozen in Magister (via de ‘weergave’ rechts kunt u zelf aangeven of u kolomnamen of kolomnummers wilt zien), staat er voor pensum 11 (het eerste pensum in jaar 1) dan ‘1 pidl’ (normtempo pensum 11) en ‘2 ip’ (behaalde punten in pensum 11) of kolom 10 en 11. In pensum 2 is dat 20 en 21, voor 3 30 en 31 etc.

 

Per pensum staat onderaan ‘totalen’, hier wordt vermeld:

  • het aantal punten van het normtempo: de totale ‘pidl’ (normtempo)
  • het aantal behaalde punten door de leerling: de totale ‘ip’ van alle vakken opgeteld
  • het aantal gemiste punten t.o.v. het normtempo (3 of kolom 12)
  • het behaalde percentage (%) van het normtempo (% of kolom 13)

Deze laatste twee geven dus aan hoeveel de leerling achter (of voor) loopt t.o.v. het normtempo. Als een leerling werk van het vorige jaar nog niet af heeft gerond, dan tellen de punten van de aftekeningen nog niet mee en zal de ‘ip’ op 0 staan. Pas als de leerling al het werk uit het voorgaande jaar heeft afgerond, tellen de punten mee. Dit wordt zichtbaar door de ‘Ja’ in ‘kolom vorig jaar afg’ in cijferperiode PB2 (bij klas 2 en hoger PB3, PB4, PB5):

Beoordeling

Aan het eind van het pensum vermeldt de docent naast de ‘pidl’ en de ‘ip’ ook een beoordeling voor het tot nu toe afgeronde werk. Dit wordt afgedrukt op het verslag. Tussentijds wordt er voor een proef meestal wel een beoordeling gegeven, maar voor afgetekend werk niet.

Voor de meeste vakken gelden drie categorieën, de ‘ VIP’: Verwerving, Inzicht en Presentatie. Voor sommige vakken worden andere criteria gebruikt. In Magister kunt u dit zien als u op het onderdeel klikt: aan de rechterkant wordt dan meer informatie gegeven over het betreffende cijfer. De kolomnaam blijft altijd VIP, zodat de cijfers wel netjes onder elkaar blijven staan.

Voor de bovenbouw wordt het algemeen peil vermeld, hier wordt geen onderscheid meer gemaakt in verwerving, inzicht en presentatie.

Eventueel kan de docent ook nog een opmerking voor de leerling bij het vak plaatsen.

Het verslag

Het einde van het pensum wordt bepaald door de peildatum. Alle behaalde punten en beoordelingen worden samengevoegd in het persoonlijke verslag (‘rapport’). Het verslag  is een uitdraai van alle gegevens in Magister en wordt het op papier aan de leerling meegegeven.

De leerling kan in de inloopweek – de week na de peildatum – achterstallig werk inhalen. Dit wordt niet meegeteld bij de leerlingbesprekingen, maar wordt wel vermeld op het verslag als het is afgetekend in de inloopweek.

Nadat de leerlingvergaderingen zijn geweest en het verslag is uitgedraaid zijn deze verslaggegevens ook online via Magister in te zien, dan zijn ook de laatste kolommen zichtbaar, die tijdens het pensum nog verborgen zijn.

Codes in Magister

Hieronder vind je alle termen die je in Magister tegen kan komen op een rij:

Hoofdkolommen

11 (of 12, 13, 14) pensum 11 (of pensum 12, pensum 13, pensum 14); dit zijn de perioden van het verslag voor leerjaar 1, voor leerjaar 2 wordt dat 21, 22, 23 en 24 etc.
PB1 (digitaal) pensumboekje; hieronder vallen alle detailkolommen van alle verschillende onderdelen per vak, dus zowel het aftekenwerk ‘A’ als de toetsen waar een beoordeling voor gegeven is. Voor leerjaar 2 staat hier PB2, voor leerjaar 3 PB3 etc.

Voor de bovenbouw (4 t/m 6) worden de cijfers die behaald zijn voor de schoolexamens vermeld in periode PTA.

De wegingen van de verschillende cijfers voor de bepaling van het eindcijfer vind je hier ook.

Een uitgebreide uitleg staat in het PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting, zie betreffende jaarlaag op de website. Dit PTA wordt jaarlijks vastgesteld en opgestuurd naar de inspectie voor het onderwijs, de tekst van het PTA en het examenreglement staan op een studiewijzer in Magister bij elkaar, zodat gemakkelijk is na te kijken wat er voor ieder vak gepland staat aan examens in ieder pensum.

HAND 201, 202 etc. handelingsdelen: dit zijn opdrachten die niet meetellen voor het bepalen van een eindcijfer voor een vak, maar die wel afgerond moeten zijn om een diploma te kunnen behalen, bijvoorbeeld burgerschap, arbeidservaringsleren (AEL) of het bètaproject. Kolomnummers voor handelingsdelen beginnen met een 2, bijvoorbeeld 201 of 202. Als een onderdeel behaald is staat hier een V (voltooid).
PO 301, 302, etc. praktische opdrachten (onderdeel eindcijfer schoolexamen in de bovenbouw, weging in PTA), cijferkolommen 301, 302, etc.
TTS 401, 402, etc. toetsen (onderdeel eindcijfer schoolexamen in de bovenbouw, weging  in PTA), cijferkolommen 401, 402, etc.
GEM en SE eindcijfers (eindcijfer schoolexamen in de bovenbouw) Gedurende het jaar staat hier het voorlopige eindcijfer in kolom 630 (kolomkop GEM), dit wordt telkens aangepast als er een cijfer wordt toegevoegd bij PO of TTS. Het eindcijfers in kolom 631 (SE) wordt pas getoond als alle PO- en TTS-cijfers zijn ingevuld en het vak is afgerond. Door te klikken met de rechtermuisknop is de weging van de verschillende onderdelen te bekijken

2e rij kolommen

PENSUM   11, 12, 13 of 14 (of  21, 22 etc)
1 pidl Het normtempo wordt aangeduid als de ‘pidl’: de pensumstand in de les
2 ip ‘ingeklonken pensumstand’. Dit is niet meer of minder dan de hoeveelheid werk die op dit moment is afgerond door de leerling.
3, 4 en 5 verwerving, inzicht en presentatie (voor sommige vakken andere aanduidingen). In de bovenbouw alleen 3, algemeen peil.
% Het percentage van het werk dat is afgerond in het pensum, vermeld bij totalen
totalen (onderaan) het aantal punten van het normtempo: de totale ‘pidl’ (normtempo) (1 pidl)
het aantal behaalde punten door de leerling: de totale ‘ip’ van alle vakken opgeteld (2 ip)
het behaalde percentage (%) van het normtempo (4)
het aantal gemiste punten t.o.v. het normtempo (3)
PB1
vorig jr afg In het nieuwe schooljaar vind je een kolom ‘vorig jr afg’, deze geeft met ‘ja’ of ‘nee’ weer of de vakken van het vorige schooljaar volledig zijn afgerond. Pas als hier een Ja staat telt het werk van het huidige schooljaar mee voor de ‘ip’
AFT Hier staat een A als het werk is afgetekend, een H als het werk aan het eind van de periode deels af is, een deel van de punten telt dan al mee in de ‘ip’
VIP Proeven in de onderbouw worden beoordeeld met een ‘VIP’, een  verwerving (hoe hard is er geleerd), inzicht (begrijpt de leerling de stof) en/of presentatie (hoe wordt e.e.a. genoteerd of gepresenteerd). De beoordeling kan bestaan uit één, twee of drie letters, dit hangt af van de gegevens die beoordeeld worden, dit kan verschillen per proef, afhankelijk van wat er wordt getoetst. Er worden geen cijfers gegevens in de onderbouw, maar letters: afhankelijk van waarop wordt beoordeeld staan er één, twee of drie letters.
AP Proeven in de bovenbouw worden beoordeeld met een letter voor algemeen peil (ap)

Beoordeling

A afgetekend
H half afgetekend; dit betekent dat het werk of de proef nog niet voldoende is, maar de helft van de punten voor het onderdeel wordt al toegekend, deze tellen dan ook al mee in de ‘ip’. Als er een ‘H’ staat moet het werk nog wel voldoende afgerond worden, dan wordt de ‘H’ gewijzigd na afronding van het onderdeel naar een ‘A’.
verwerving bij ‘verwerving’ beoordeelt de docent of de leerling de stof geleerd heeft: kent de leerling de feiten, kan hij die in eenvoudige situaties hanteren. De leerling moet voor deze beoordelingscategorie ‘voldoende’ hebben, anders moet de proef opnieuw geleerd en overgedaan worden.
inzicht hier beoordeelt de docent of de leerling het geleerde ook kan toepassen in complexere situaties, of hij verbanden kan leggen tussen de feiten en of hij grotere hoeveelheden stof in het hoofd kan ordenen en overzien.
presentatie bij deze categorie gaat het om de vraag of de leerling in staat is om zijn gedachtegang duidelijk en volledig over te brengen én om de manier, waarop hij zijn werk verzorgt (netheid) en bij drama hoe de leerling zich presenteert
kwaliteit de kwaliteit van het werk bij het vak beeldende vormgeving
inzet de getoonde inzet bij bv en bij lo
samenwerking is onderdeel van de beoordeling bij lo en drama
techniek is onderdeel van de beoordeling bij lo
theorie is onderdeel van de beoordeling bij muziek
praktijk is onderdeel van de beoordeling bij muziek
creativiteit is onderdeel van de beoordeling bij drama

 

o onvoldoende (lager dan 5.0)
z zwak (van 5.0 tot en met 5.9)
v voldoende (van 6.0 tot en met 6.9)
r ruim voldoende (van 7.0 tot en met 7.9)
g goed (een 8.0 of hoger)

Weergave

Kies in Magister rechts bij ‘weergave’ voor ‘cijferperiode’ ‘PB’ (pensumboekje). In cijferperiode ‘PB’ (pensumboekje) zijn de verschillende onderdelen en het aantal punten voor dat onderdeel te zien. Als een leerling een bepaald onderdeel af heeft, wordt dit in cijferperiode ‘PB’ vermeld bij het betreffende onderdeel door een ‘A’ van aftekening te noteren. Door op de ‘A’ te gaan staan met de cursor wordt aan de rechterzijde weer de extra informatie (zie uitleg ‘details’ hieronder) vermeld over het onderdeel.

Toon selectie
Schooljaar huidige klas is actief; eventuele vorige schooljaren zijn ook nog te selecteren
Cijfersoort Alle cijfers:
Actieve cijferperiode:
Berekende kolommen:
PTA kolommen: voor de bovenbouw worden hier de behaalde cijfers voor PO’s en toetsen vermeld, in de kolom SE staat het berekende (school)examencijfer
Cijferperiodes 11, 12, 13, 14: pensa (21, 22, 23 of 41, 42 afhankelijk van de jaarlaag)

PB: weergave digitale pensumboekje
PTA: voor de bovenbouw (zie uitleg bij hoofdkolommen)

Toon overzicht
Kolomweergave Kolomkop:
Kolomnummers: hier verschijnen de nummers die ook in het papieren pensumboekje worden gebruikt: de kolommen 11.a, 11.b (respectievelijk kolomnummer 1111, 11121) etc. zijn de aftekeningen die in pensum 1 moeten worden afgerond, bij 12.a, 12.b (1211, 1221) etc staan de aftekeningen voor pensum 2, 13.a, 13.b (1311, 1321) voor pensum 3 en 14.a, 14.b (1411, 1421 voor pensum 4.

Details

Kolomnaam nummer van de kolom
Kolomkop AP (voor beoordeling algemeen peil bovenbouw)  of AFT (voor aftekening) of VIP (voor beoordeling van een proef in de onderbouw)
Omschrijving Details van vakonderdeel. Cijfercodering komt overeen met het papieren pensumboekje, 11.a, 11. b etc.
Beoordeling De kolommen met een 2 aan het eind 1112 of 1122 of met de kolomkop VIP of AP  geven bij sommige vakken en bij sommige opdrachten een beoordeling  aan in letters en in de bovenbouw soms ook in cijfers.
Weging Het aantal punten dat voor dit onderdeel behaald kan worden, deze punten tellen bij de aftekening mee in het behaalde aantal punten (‘ip’). Voor elk vak kunnen 60 punten worden behaald in een jaar, de punten zijn naar rato verdeeld over de vier pensa in een jaar.

Bij de periode PTA laat de weging zien hoe het behaalde cijfer wordt meegewogen in het eindcijfer (SE). Bij GEM staat het voorlopige gemiddelde vermeld, hiernaast komt uiteindelijk het behaalde schoolexamencijfer (SE) voor het betreffende vak te staan als alle onderdelen voor het vak zijn afgerond.

Beoordeling de beoordeling zelf
Invoer datum van invoer van deze details
Docent
Toetsdatum
Werkomschrijving
Soort cijfer

Vragen over het Pensumboekje

Voor vragen over het pensumboekje kunt u informeren bij de mentor van uw kind of een berichtje sturen naar info@jordanmlu.nl.