Home
single.php
template-parts/single-content.php

Extra ondersteuning leerling

Een Jordanleerling heeft veel verantwoordelijkheid. Daar moet een goede begeleiding tegenover staan. Dus heeft het Jordan: mentoren, groepsmentoren, supermentoraat, een counselor, een decaan, een orthopedagoog, een zorgconsulent leerstoornissen en een zorgconsulent meerbegaafden.

Het individuele mentoraat

Elke Jordanleerling heeft een eigen mentor. Wekelijks is er ‘werkbespreking’ tussen leerling en mentor. Zo houdt de mentor de vinger aan de pols: gaat alles goed met het schoolwerk? De mentor helpt de leerlingen met plannen en coacht hem of haar om zelfstandiger te worden en nieuwe vaardigheden op te doen. Ook het welzijn van de leerling wordt besproken in de werkbespreking (WB).

Groepsmentoraat

In de eerste en tweede klas is er, naast het individuele mentoraat, ook groepsmentoraat. Wekelijks krijgen leerlingen een studieles over onderwerpen als het groepsklimaat in de klas, omgaan met conflicten, alcoholgebruik en seksuele intimidatie. Leerlingen uit de derde klas krijgen ook studielessen van hun groepsmentor, maar die lessen zijn gewijd aan de profielkeuze.

Supermentoraat

Leerlingen die extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij onze ‘supermentoren’. Dat zijn specialisten die leerlingen kunnen helpen met plannen, met hun motivatie of met het leren voor proeven.

Counselor

Voor leerlingen die vertrouwelijk een persoonlijk probleem willen bespreken, hebben we een counselor. Onze counselor biedt een luisterend oor en denkt desgewenst mee over oplossingen. Leerlingen kunnen op eigen initiatief of op aanraden van hun mentor een afspraak met de counselor maken.

Decaan

Onze decaan begeleidt leerlingen bij profiel-, studie- en beroepskeuze. Ook met vragen over andere schooltypes, toelatingsprocedures en studiefinanciering kunnen leerlingen bij hem terecht.

Zorgadviesteam

We hebben een zorgadviesteam (ZAT) bestaande uit de zorgcoördinator, de counselor, de schoolarts, de jeugdmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. Om de zoveel tijd komt dit ZAT bijeen om leerlingen te bespreken die veel absent zijn of sociaal-emotionele problemen hebben. Dankzij het multidisciplinaire ZAT is het lijntje met externe zorgverleners kort. Bespreking in het ZAT resulteert in principe in een plan van aanpak. Ouders horen van tevoren of hun kind wordt besproken. Ook krijgen ze het plan van aanpak.

Vertrouwenspersonen

Het Jordan moet veilig zijn voor iedereen. Dus willen we (seksuele) intimidatie voorkomen. Op het Jordan zijn twee vertrouwensdocenten aangesteld. Is er sprake van intimidatie dan kun je bij hen terecht. Wij hebben ook een externe vertrouwenspersoon die leerlingen zo nodig verder helpt. Last van intimidatie, machtsmisbruik of pesten? Hier vind je het stroomschema dat het Jordan volgt bij de behandeling van klachten.

Orthopedagoog

De orthopedagoog signaleert, onderzoekt en adviseert wanneer er sprake is van leerproblematiek en/of sociaal emotionele problemen. Samen met de zorgcoördinator stuurt de orthopedagoog de begeleiding van zorgleerlingen aan.

Consulent leerstoornissen

De zorgconsulent voor leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie voert het dyslexiebeleid uit. Ouders en leerlingen kunnen bij haar terecht voor vragen.

Consulent meerbegaafden

Onze meerbegaafdencoördinator begeleidt begaafde leerlingen, ook als ze kampen met motivatieproblemen of onderpresteren.

Medicijngebruik

Soms gebruiken leerlingen medicijnen. Het Jordan heeft daarvoor een protocol. Om de veiligheid te waarborgen kan de school geen medicijnen verstrekken. Voor meer informatie: (pdf medicijnverstrekking en medisch handelen).

Meldcode huiselijk geweld

Voor het signaleren van huiselijk geweld bestaat een procedure (Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling Jordan MLU).

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs werkt het Jordan samen met andere scholen in het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Voor meer info zie het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel

Voor meer info klik hier.