single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Overgangsbeleid

Wanneer mag je aan het eind van 1hv over naar 2hv?

Overgangsregels

Het Jordan wil leerlingen waar mogelijk laten doorstromen naar het volgende leerjaar. Doorstromen kan echter niet altijd. Daarom zijn er regels voor de overgang.

Wat beoordelingen betreft, geldt de volgende regel voor overgang van 1hv naar 2hv: de leerling geeft er blijk van het havo/vwo-niveau aan te kunnen.

In de praktijk betekent dit dat de leerling voor het merendeel van de vakken een ‘v’ of hoger voor inzicht heeft. Exact aangeven aan welke eisen de beoordelingen moeten voldoen, is niet mogelijk. Elke leerling is namelijk uniek. Het Jordan kijkt van geval tot geval wat het beste voor de leerling is.

Wat de pensumstand betreft, gelden de volgende regels:

  • leerlingen met een gemiddelde pensumstand van minder dan 53 punten worden sowieso niet bevorderd;
  • leerlingen die bij een of meer vakken minder dan 40 punten hebben gehaald, worden sowieso niet bevorderd;
  • leerlingen met een gemiddelde pensumstand van 53 punten of meer worden in bespreking genomen.

Per vak zijn 60 punten te halen en alle vakken tellen even zwaar mee in de gemiddelde pensumstand. Een leerling die gemiddeld minder dan 53 punten heeft, mist meer dan 10%. Over zo’n leerling wordt niet vergaderd, omdat bij voorbaat vaststaat dat die leerling niet over kan. Datzelfde geldt voor de leerling die minder dan 40 punten heeft bij een of meer vakken (een grote achterstand bij een enkel vak kan dus bevordering kosten). Over een leerling die de 53-puntengrens wel heeft gehaald, wordt in elk geval vergaderd.

Doubleren

Zo maar blijven zitten kan niet op het Jordan. Een leerling die niet bevorderd is, mag alleen in 1hv doubleren als de vergadering daar in meerderheid voor stemt. Een leerling die niet naar 2hv kan, mag dus niet altijd op het Jordan blijven. In sommige gevallen verzoekt het Jordan ouders om een andere school te zoeken.  Dat doen we alleen als dat in het belang van de leerling is, als de vergadering verwacht dat deze leerling in ons onderwijssysteem geen diploma kan halen. Een andere school zoeken is niet niets. Daarom waarschuwt het Jordan hier tijdig voor.

Plan van aanpak

Dreigt een leerling niet over te kunnen, dan nemen we maatregelen. De coördinator schrijft in zo’n geval een zogenaamde C-brief om de ouders te waarschuwen. Vervolgens stelt de mentor, samen met de ouders, een plan van aanpak op. Dat plan van aanpak bevat concrete maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de leerling aan het eind van het jaar wel over kan.

Bijzondere gevallen

Voor leerlingen met bijzondere problemen (bijvoorbeeld langdurige ziekte) kan een uitzondering worden gemaakt. De vergadering kan besluiten dat de overgangsregels voor pensumstand niet gelden voor zo’n leerling. Als een ouder of mentor ziet aankomen dat een leerling vanwege bijzondere omstandigheden de gemiddelde pensumstand van 53 punten niet haalt of de grens van 40 punten per vak, dan kan die leerling als ‘bijzonder geval’ worden aangemeld bij de coördinator. Dat moet minstens drie dagen voor de overgangsvergadering gebeuren.

Revisievergadering

Wat nou als de overgangsvergadering, naar oordeel van de ouders, een verkeerde beslissing heeft genomen? Dan kan om een revisievergadering worden verzocht. Zo’n verzoek moet door de mentor worden gedaan, uiterlijk twee schooldagen nadat de leerling de beslissing van de vergadering heeft gehoord. De coördinator van de jaarlaag beslist vervolgens of de docenten opnieuw over deze leerling vergaderen. De coördinator kan alleen een revisievergadering uitschrijven als er nieuwe informatie is die tot een ander oordeel van de overgangsvergadering zou kunnen leiden. Wat nou als de coördinator het verzoek om een revisievergadering afwijst of als ouders het oneens zijn met de uitkomst van de revisievergadering? In dat geval kunnen ouders, binnen twee schooldagen, een bezwaar indienen bij de rector. Na overleg met de betrokken medewerkers laat de rector schriftelijk het eindoordeel weten. Dat gebeurt uiterlijk binnen twee weken.